Εν Τω Μηνί Αθύρ

Με δυσκολία διαβάζω             στην πέτρα την αρχαία.
«Κύ[ρι]ε Ιησού Χριστέ».             Ένα «Ψυ[χ]ήν» διακρίνω.
«Εν τω μη[νί] Αθύρ»             «Ο Λεύκιο[ς] ε[κοιμ]ήθη».
Στη μνεία της ηλικίας             «Εβί[ωσ]εν ετών»,
το Κάππα Ζήτα δείχνει             που νέος εκοιμήθη.
Μες στα φθαρμένα βλέπω             «Αυτό[ν]... Αλεξανδρέα».
Μετά έχει τρείς γραμμές             πολύ ακρωτηριασμένες·
μα κάτι λέξεις βγάζω -             σαν «δ[ά]κρυα ημών», «οδύνην»,
κατόπιν πάλι «δάκρυα»,             και «[ημ]ίν τοις [φ]ίλοις πένθος».
Με φαίνεται που ο Λεύκιος             μεγάλως θ' αγαπήθη.
Εν τω μηνί Αθύρ             ο Λεύκιος εκοιμήθη.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης


Σημειώσεις:

Στο Αιγυπτιακό ημερολόγιο ο μήνας Αθύρ αντιστοιχούσε στους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ο Λεύκιος είναι φανταστικό πρόσωπο.

Back to [ Menu | Main Page ]