«Είμαι Κωνσταντινουπολίτης την καταγωγήν, αλλά εγεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια - σ' ένα σπίτι της οδού Σερίφ· μικρός πολύ έφυγα, και αρκετό μέρος της παιδικής μου ηλικίας το πέρασα στην Αγγλία. Κατόπιν επισκέφθην την χώραν αυτήν μεγάλος, αλλά για μικρόν χρονικόν διάστημα. Διέμεινα και στη Γαλλία. Στην εφηβικήν μου ηλικίαν κατοίκησα υπέρ τα δύο έτη στην Κωνσταντινούπολι. Στην Ελλάδα είναι πολλά χρόνια που δεν επήγα.
Η τελευταία μου εργασία ήταν υπαλλήλου εις ένα κυβερνητικόν γραφείον εξαρτώμενον από το υπουργείον των Δημοσίων Έργων της Αιγύπτου. Ξέρω Αγγλικά, Γαλλικά και ολίγα Ιταλικά».

Αυτοβιογραφικό σημείωμα του Κ.Π. Καβάφη


Κωνσταντίνος Π. Καβάφης - Ποιήματα

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των ποιημάτων του Κ.Π. Καβάφη στα ελληνικά (154 αναγνωρισμένα, 75 ανέκδοτα, 27 αποκηρυγμένα). Μπορείτε, πλέον, να διαβάσετε ΟΛΑ τα ποιήματα.
Τα ποιήματα διακρίνονται σε ομάδες με χρονολογικά κριτήρια.
Για την ανάλυση ιστορικών και μυθολογικών προσώπων στα ποιήματα μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.


1896-1904

[DOT][1897] Τείχη
[DOT][1897] Ενας γέρος
[DOT][1897] Τα άλογα του Αχιλλέως
[DOT][1898] Δέησις
[DOT][1898] Η κηδεία του Σαρπηδόνος
[DOT][1899] Κεριά
[DOT][1899] Το πρώτο σκαλί
[DOT][1901] Che fece .... il gran rifiuto
[DOT][1901] Η ψυχές των γερόντων
[DOT][1901] Διακοπή
[DOT][1903] Τα παράθυρα
[DOT][1903] Θερμοπύλες
[DOT][1904] Απιστία
[DOT][1904] Περιμένοντας τους Βαρβάρους
[DOT][1904] Φωνές
[DOT][1904] Επιθυμίες
[BAR]

1905-1915

[DOT][1905] Τρώες
[DOT][1906] Ο Βασιλεύς Δημήτριος
[DOT][1907] Η Συνοδεία του Διονύσου
[DOT][1908] Μονοτονία
[DOT][1909] Ούτος Εκείνος
[DOT][1909] Τα βήματα
[DOT][1910] Η Πόλις
[DOT][1910] Η Σατραπεία
[DOT][1911] Μάρτιαι Ειδοί
[DOT][1911] Τελειωμένα
[DOT][1911] Τυανεύς Γλύπτης
[DOT][1911] Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον
[DOT][1911] Ιωνικόν
[DOT][1911] Η Δόξα των Πτολεμαίων
[DOT][1911] Ιθάκη
[DOT][1911] Τα επικίνδυνα
[DOT][1912] Φιλέλλην
[DOT][1912] Ηρώδης Αττικός
[DOT][1912] Αλεξανδρινοί Βασιλείς
[DOT][1912] Επέστρεφε
[DOT][1912] Στην εκκλησία
[DOT][1913] Πολύ σπανίως
[DOT][1913] Οσο μπορείς
[DOT][1913] Του μαγαζιού
[DOT][1913] Επήγα
[DOT][1914] Λυσίου γραμματικού τάφος
[DOT][1914] Ευρίωνος τάφος
[DOT][1914] Πολυέλαιος
[DOT][1914] Μακρυά
[DOT][1915] Σοφοί δε προσιόντων
[DOT][1915] Ο Θεόδοτος
[DOT][1915] Στου καφενείου την είσοδο
[DOT][1915] Ομνύει
[DOT][1915] Μια νύχτα
[DOT][1915] Θάλασσα του πρωϊού
[DOT][1915] Ζωγραφισμένα
[DOT][1915] Οροφέρνης
[DOT][1915] Η Μάχη της Μαγνησίας
[DOT][1915] Μανουήλ Κομνηνός
[DOT][1915] Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου
[BAR]

1916-1918

[DOT][1916] Οταν διεγείρονται
[DOT][1916] Εν τη οδώ
[DOT][1916] Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος
[DOT][1917] Εν πόλει της Οσροηνής
[DOT][1917] Πέρασμα
[DOT][1917] Για τον Αμμόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610
[DOT][1917] Ένας Θεός των
[DOT][1917] Εν εσπέρα
[DOT][1917] Ηδονή
[DOT][1917] Γκρίζα
[DOT][1917] Ιασή Τάφος
[DOT][1917] Εν Τω Μηνί Αθύρ
[DOT][1917] Ετσι πολύ ατένισα
[DOT][1917] Ιγνατίου τάφος
[DOT][1917] Μέρες του 1903
[DOT][1917] Η προθήκη του καπνοπωλείου
[DOT][1918] Καισαρίων
[DOT][1918] Θυμήσου, σώμα...
[DOT][1918] Λάνη τάφος
[DOT][1918] Νόησις
[DOT][1918] Η διορία του Νέρωνος
[DOT][1918] Πρέσβεις απ' την Αλεξάνδρεια
[DOT][1918] Αριστόβουλος
[DOT][1918] Εις το επίνειον
[DOT][1918] Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.Χ.
[DOT][1918] Απ'τες εννιά
[DOT][1918] Κάτω απ΄το σπίτι
[DOT][1918] Το διπλανό τραπέζι
[BAR]

1919-1933

[DOT][1919] Ο ήλιος του απογεύματος
[DOT][1919] Ίμενος
[DOT][1919] Των Εβραίων (50 μ.Χ.)
[DOT][1919] Να μείνει
[DOT][1919] Δημητρίου Σωτήρος (162-150 π.Χ.)
[DOT][1919] Του Πλοίου
[DOT][1920] Είγε Ετελεύτα
[DOT][1920] Νέοι της Σιδώνος (400 μ.Χ.)
[DOT][1920] Για Νάρθουν-
[DOT][1920] Ο Δαρείος
[DOT][1920] Αννα Κομνηνή
[DOT][1921] Βυζαντινός Άρχων, Εξόριστος, Στιχουργών
[DOT][1921] Η Αρχή των
[DOT][1921] Εύνοια του Αλεξάνδρου Βάλα
[DOT][1921] Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ.Χ.
[DOT][1921] Ο Δημάρατος
[DOT][1921] Εκόμισα εις την Τέχνη
[DOT][1921] Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου
[DOT][1921] Τεχνουργός Κρατήρων
[DOT][1922] Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες
[DOT][1922] Προς τον Αντίοχον Επιφανή
[DOT][1922] Σ' ένα βιβλίο παλιό-
[DOT][1923] Εν απογνώσει
[DOT][1923] Ο Ιουλιανός, ορών ολιγωρίαν
[DOT][1923] Επιτύμβιον Αντιόχου, βασιλέως Κομμαγηνής
[DOT][1923] Θέατρον της Σιδώνος (400 μ.Χ.)
[DOT][1924] Ο Ιουλιανός εν Νικομηδεία
[DOT][1924] Πριν τους αλλάξει ο Χρόνος
[DOT][1924] Ηλθε για να διαβάσει
[DOT][1924] Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια
[DOT][1924] Ο Ιωάννης Καντακουζηνός υπερισχύει
[DOT][1925] Τέμεθος, Αντιοχεύς· 400 μ.Χ.
[DOT][1925] Από υαλί χρωματιστό
[DOT][1925] Το 25ον έτος του βίου του
[DOT][1925] Εις Ιταλικήν παραλίαν
[DOT][1925] Στο πληκτικό χωριό
[DOT][1925] Απολλώνιος ο Τυανεύς εν Ρόδω
[DOT][1926] Η αρρώστια του Κλείτου
[DOT][1926] Εν δήμω της Μικράς Ασίας
[DOT][1926] Ιερεύς του Σεραπίου
[DOT][1926] Μέσα στα καπηλειά
[DOT][1926] Μεγάλη συνοδεία εξ ιερέων και λαϊκών
[DOT][1926] Σοφιστής απερχόμενος εκ Συρίας
[DOT][1926] Ο Ιουλιανός και οι Αντιοχείς
[DOT][1927] Αννα Δαλασσηνή
[DOT][1927] Μέρες του 1896
[DOT][1927] Δύο νέοι, 23 έως 24 ετών
[DOT][1927] Παλαιόθεν Ελληνίς
[DOT][1927] Μέρες του 1901
[DOT][1928] Ουκ έγνως
[DOT][1928] Ένας νέος, της Τέχνης του Λόγου - στο 24ον έτος του
[DOT][1928] Εν Σπάρτη
[DOT][1928] Εικών εικοσιτριετούς νέου καμωμένη από φίλον του ομήλικα, ερασιτέχνην
[DOT][1928] Εν μεγάλη Ελληνική αποικία, 200 π.Χ.
[DOT][1928] Ηγεμών εκ δυτικής Λιβύης
[DOT][1928] Κίμων Λεάρχου, 22 ετών, σπουδαστής Ελληνικών γραμμάτων (εν Κυρήνη)
[DOT][1928] Εν πορεία προς την Σινώπην
[DOT][1928] Μέρες του 1909, '10, και '11
[DOT][1929] Μύρης· Αλεξάνδρεια του 340 μ.Χ.
[DOT][1929] Αλέξανδρος Ιανναίος, και Αλεξάνδρα
[DOT][1929] Ωραία λουλούδια και άσπρα ως ταίριαζαν πολύ
[DOT][1929] Άγε, ω βασιλεύ Λακεδαιμονίων
[DOT][1929] Στον ίδιο χώρο
[DOT][1930] Ο καθρέπτης στην είσοδο
[DOT][1930] Ρωτούσε για την ποιότητα
[DOT][1930] Ας φρόντιζαν
[DOT][1931] Κατά τες συνταγές αρχαίων Ελληνοσύρων μάγων
[DOT][1931] Στα 200 π.Χ.
[DOT][1932] Μέρες του 1908
[DOT][1933] Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας
[BAR]

Τα Ανέκδοτα (1877;-1923)

[DOT][1877;] [More happy thou, performing Member]
[DOT][1882] Leaving Therapia
[DOT][1882;] Darkness and Shadows
[DOT][1884;] Αν μ' Ηγάπας
[DOT][1884;] Προς τας Κυρίας
[DOT][1884;] Ο Βεϊζαδές προς την Ερωμένην του
[DOT][1884] [Dunya Guzeli]
[DOT][1885] Όταν, φίλοι μου, αγαπούσα...
[DOT][1885] Το Νιχώρι
[DOT][1891] Αλληλουχία κατά τον Βωδελαίρον
[DOT][1892] [Η Κόρη του Μενκερά]
[DOT][1892] «Nous n'osons plus chanter les roses»
[DOT][1892] Ινδική Εικών
[DOT][1892] Πελασγική Εικών
[DOT][1892] Το Μετέπειτα
[DOT][1892] Οι Μιμίαμβοι του Ηρώδου
[DOT][1892] Κυανοί Οφθαλμοί
[DOT][1893] [Οι Τέσσαρες Τοίχοι της Κάμαράς μου]
[DOT][1893] Έμπορος Αλεξανδρεύς
[DOT][1893] Λαγίδου Φιλοξενία
[DOT][1893] Εν τω Κοιμητηρίω
[DOT][1893] Πριάμου Νυκτοπορία
[DOT][1893] Επιτάφιον
[DOT][1893] Θεατής Δυσαρεστημένος
[DOT][1894] Όποιος Απέτυχε
[DOT][1894] Το Πιόνι
[DOT][1894] Τρόμος
[DOT][1894] Στο Σπίτι της Ψυχής
[DOT][1894] [Βροχή]
[DOT][1895] [La Jeunesse Blanche]
[DOT][1895] Γνωρίσματα
[DOT][1895] Αιωνιότης
[DOT][1896] Σύγχυσις
[DOT][1896] Λήθη
[DOT][1896] Σαλώμη
[DOT][1896] Χαλδαϊκή Εικών
[DOT][1896] Ο Ιουλιανός εν τοις Μυστηρίοις
[DOT][1897] Η Τράπεζα του Μέλλοντος
[DOT][1897] [Αδύνατα]
[DOT][1897] Πρόσθεσις
[DOT][1897] Ανθοδέσμαι
[DOT][1898] Λοεγκρίν
[DOT][1898] Η Υποψία
[DOT][1899;] Στρατηγού Θάνατος
[DOT][1899] Η Επέμβασις των Θεών
[DOT][1899] Ο Βασιλεύς Κλαύδιος
[DOT][1899] Η Ναυμαχία
[DOT][1900] Όταν ο Φύλαξ είδε το Φως
[DOT][1900] Οι Εχθροί
[DOT][1903] Τεχνητά Άνθη
[DOT][1903;] Θεόφιλος Παλαιολόγος
[DOT][1903;] Δυνάμωσις
[DOT][1904] Ο Σεπτέμβρης του 1903
[DOT][1904] Ο Δεκέμβρης του 1903
[DOT][1904] Ο Γεννάρης του 1904
[DOT][1904] Σταις Σκάλαις
[DOT][1904] Στο Θέατρο
[DOT][1906] Ποσειδωνιάται
[DOT][1907] Το Τέλος του Αντωνίου
[DOT][1908] 27 Ιουνίου 1906, 2 μ.μ.
[DOT][1908] Κρυμμένα
[DOT][1911] Έρωτος Άκουσμα
[DOT][1913] «Τα δ' άλλα εν Άδου τοις κάτω μυθήσομαι»
[DOT][1913] Έτσι
[DOT][1914] Επάνοδος από την Ελλάδα
[DOT][1914] Φυγάδες
[DOT][1915] Κι ακούμπησα και πλάγιασα στες κλίνες των
[DOT][1917] Μισή Ώρα
[DOT][1917] Σπίτι με Κήπον
[DOT][1917] Μεγάλη Εορτή στου Σωσιβίου
[DOT][1917] Συμεών
[DOT][1919] Ο Δεμένος Ώμος
[DOT][1920] Νομίσματα
[DOT][1921] Πάρθεν
[DOT][1923] Απ'το Συρτάρι
[BAR]

Τα Αποκηρυγμένα (1886-1898)

[DOT][1886] Βακχικόν
[DOT][1886] Ο Ποιητής και η Μούσα
[DOT][1891] Κτίσται
[DOT][1892] Λόγος και Σιγή
[DOT][1892] Σαμ ελ Νεσίμ
[DOT][1892] Αοιδός
[DOT][1893] Vulnerant Omnes, Ultima Necat
[DOT][1893] Καλός και Κακός Καιρός
[DOT][1894] Τιμόλαος ο Συρακούσιος
[DOT][1894] Η Ψήφος της Αθηνάς
[DOT][1894] Το Καλαμάρι
[DOT][1894] Φωναί Γλυκείαι
[DOT][1895] Ελεγεία των Λουλουδιών
[DOT][1895] Ώραι Μελαγχολίας
[DOT][1896] Ο Οιδίπους
[DOT][1896] Ωδή και Ελεγεία των Οδών
[DOT][1896] Πλησίον Παραθύρου Ανοικτού
[DOT][1896] Ένας Έρως
[DOT][1896] Μνήμη
[DOT][1897] Ο Θάνατος του Αυτοκράτορος Τακίτου
[DOT][1897] Τα Δάκρυα των Αδελφών του Φαέθοντος
[DOT][1897] Τα Βήματα των Ευμενίδων
[DOT][1897] Η Αρχαία Τραγωδία
[DOT][1897] Ο Οράτιος εν Αθήναις
[DOT][1898] Φωνή απ' την Θάλασσα
[DOT][1898] Οι Ταραντίνοι Διασκεδάζουν
[DOT][1898] Η Κηδεία του Σαρπηδόνος
[BAR]

Back to [Main Page]