Προς τας Κυρίας

Sigh no more, ladies, sigh no more
Men were deceivers ever, etc. etc.
	SHAKESPEARE
            Κυρίαι μη εις στεναγμούς
            περνάτε τον καιρόν·
δόλιον είναι σμήνος το γένος των ανδρών.
            Επί της γης ο εις των πους,
            κι' ο άλλος στο νερόν,
επιμονήν δεν δείχνουν εις έργον ή σκοπόν.
            Μη στενάζετε, λοιπόν,
            μη πενθήτε δια λεπτόν,
ίνα ευτυχισμέναι ήσθε ζήσετε μακράν αυτών!

            Μη πλέον, θλιβερά φωνή,
            των πενθηρών ωδών
ψάλλετε τα παράπονα στα ώτα των κωφών·
            η πλάνη των διαγωγή
            είναι αρχαίον κακόν
ωσάν το πρώτον θέρος 'που εφάνη ανθηρόν.
            Μη στενάζετε, λοιπόν,
            μη πενθήτε δια λεπτόν
ίνα ευτυχισμέναι ήσθε ζήσετε μακράν αυτών!

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Back to [ Menu | Main Page ]