[Η Κόρη του Μενκερά]

...............................................................................
μίαν ημέραν της νεκράς, το φάσμα μιας ημέρα[ς.]
Τις ήτον ο απάνθρωπος δεν λέγ' η ιστορία.
Της Ραμανάκτι ο φονεύς τις ήτο δεν γνωρίζω.

Πέρσης σατράπης βλοσυρός δούλον λαόν υβρίζων
ως ανακούφησιν τινά κ' εκδίκησιν δι' όσα
υβρίζεται ο ίδιος παρά ισχυροτέρων ·
ή Έλλην υπερήφανος μη βλέπων εν τω κόσμω
άλλο ή την Ελλάδα του, και της πτωχής βαρβάρου
παραμελών το τρυφερόν αίσθημα και του αγνού της β[ίου]
τον τελευταίον πόθον τον αγνόν.

................................................................................................
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Back to [ Menu | Main Page ]