Ο Θάνατος του Αυτοκράτορος Τακίτου

Είν' ασθενής ο αυτοκράτωρ Τάκιτος.
Το γήρας του δεν ηδυνήθη το βαθύ
τους κόπους του πολέμου να αντισταθή.
Εις μισητόν στρατόπεδον κατάκοιτος,
εις τ' άθλια τα Τύανα -τόσω μακράν!-

την φίλην ενθυμείται Καμπανίαν του,
τον κήπον του, την έπαυλιν, τον πρωινόν
περίπατον -τον βίον του προ εξ μηνών.-
Και καταράται εις την αγωνίαν του
την Σύγκλητον, την Σύγκλητον την μοχθηράν.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Back to [ Menu | Main Page ]